Re: GALICIA …2008…

#6751
Javi
Participante

Orde

Título:

Orde do 19 de xuño de 2008 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.
Orden del 19 de junio de 2008 por la que se determina la época de peligro alto de incendios

Orde do 19 de xuño de 2008 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.

O artigo 9 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia establece que, en consideración cos antecedentes históricos sobre o risco de incendios forestais de Galicia e sobre a incidencia das variables forestais do comportamento do lume, a consellería con competencias en materia forestal definirá a época de perigo que condicionará a intensidade das medidas que se adoptarán para a defensa do territorio de Galicia.

El articulo 9 de la lLey 3/2007 del 9 de abril,de prevencion y defensa contra los incendios forestales de Galicia establece que,en consideracion de los acontecimientos historicos sobre el riesgo de incendios forestales de Galicia y sobre las incidencias de las variables forestales del comportamiento del fuego, la consejeria con competencias enla materia forestal definirá la época de peligro que condicionará la intensidad de medidas que se adoptaran para la defensa del terrritorio de Galicia

O Consello da Xunta, na sesión do 15 de maio de 2008, aprobou, de acordo co artigo 14 da devandita lei, a actualización do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Xa que logo, cómpre determinar as épocas de perigo alto de incendios forestais para 2008, sen prexuízo da posterior determinación das restantes épocas de perigo, e é competencia da Consellería do Medio Rural en virtude do establecido no Decreto 562/2005, do 1 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da devandita consellería.

El consejo de la Xunta, en la sesión del 15 de mayo del 2008,aprobó, de acuerdo con el articulo 14 de ddicha ley, a actualizacionn del Plan de prevencion y defensa contra los incendios forestales en Galicia .Ya que luego ,cumple determinar las çepocas de peligroalto de incendios forestales para el 2008,sin prejuicio de la posterior determinacion de las restantes epocas de peligro,y es competencia de la Consejeria del Medio Rural en virtud de lo establecido por el Decreto 562/2005,del 1 dediciembre,po lo que se establece la estructura orgánica de dicha consejeria.

Con base no exposto, e ao abeiro do establecido na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia,

Con base a lo expuesto,y a lo establecido en la Ley 1/1983,del 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidencia,

DISPÓN:
DISPONE:
Artigo único.-Época de perigo alto de incendios.
Articulo Único.-Época de peligro alto de incendios.

Declárase como época de perigo alto de incendios forestais durante 2008 a comprendida entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.

Se declara como época de peligro alto de incendios forestales durante 2008 la comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
Disposicións derradeiras
Disposiciones finales

Primeira.-Facúltase o director xeral de Montes e Industrias Forestais para ditar cantas disposicións sexan precisas para a aplicación do disposto nesta orde.
Primera.-Se faculta al director general de Montes e Industrias Forestales para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicacion de lo dispuesto en esta orden

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Segunda.-Esta orden entrará en vigor el mismo dia de su publicacion en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2008.
Santiago de Compodtela,19 de junio del 2008
Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural

Saludos

Abrir chat