Re: ACCAMN

#22480

Maromo
Participante
  • Temas: 45
  • Respuestas: 858
  • Total: 903

Recents vídeos dels parlamentaris de Catalunya, sobre la possibilitat de retrobar una "sortida" digna a l’accés motoritzat en el Medi Natural de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la regularització de vies d’accés per a vehicles motoritzats en zones rurals.

http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_cp1=317331&p_cp2=tot&p_cp3=18&p_cp22=cerca

Comentari:
Solament dir, amb la confiança de què la majoria hi estiguem + – d’acord, de què en general veiem be les exposicions realitzades pels diferents partits polítics participants. Te la finalitat de trobar una sortida digna a la patètica problemàtica actual, solament cal esperar que el Departament de Medi Natural realitzi les accions necessàries per "traspassar" la discussió a la "realitat".

En principi veiem tres consideracions:

1/Creiem que no cal modificar per el moment cap llei,

Veure raonament jurídics:

Any 2006 / Modificació de l’article 6
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 9/1995, del 27 de juliol,
que resta redactat de la manera següent:
"2. En els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no declarats
de protecció especial i en els terrenys forestals, s’autoritza la circulació
per les pistes i els camins forestals pavimentats o d’amplada igual o
superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins
autoritzats d’una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d’ésser
degudament justificades i incorporades a l’inventari comarcal de camins i
pistes forestals corresponent."

Per tant, quan convingui pot quedar sense efecte l’absurda mida dels 4 metres…

Any 1988 / decret:
13.4 La comissió consultiva comarcal podrà informar, a instància del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sobre:
a) L’establiment de circuits, àrees i itineraris per a la circulació
motoritzada.

Article 15
Àrees de circulació per al lleure i l’esport
15.1 Els ajuntaments, d’ofici o a petició de particulars o entitats
interessades i previ informe de l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca corresponent, poden declarar determinats terrenys del seu
àmbit territorial com a àrees de circulació per al lleure i l’esport de
caràcter temporal, sens perjudici del que estableixi la legislació
urbanística.
15.2 La sol.licitud de declaració d’aquests espais s’haurà d’acompanyar d’una
memòria explicativa de les característiques de l’àrea i de les normes de
circulació aplicables, de la documentació acreditativa de la seva
titularitat, del corresponent plànol identificatiu de la seva ubicació, i de
l’autorització dels titulars dels terrenys afectats.
15.3 La declaració d’un espai com a àrea de circulació per al lleure i l’esport
pot comportar l’exempció de les prohibicions i limitacions a què es
refereixen els articles 6, 7 i 10 d’aquest Decret.
Article 16
Itineraris per a la pràctica de motociclisme de muntanya
16.1 Els ajuntaments, d’ofici o a petició de clubs esportius federats i
previ informe de l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca corresponent, poden delimitar en el seu municipi un pla de camins
aptes per a la circulació i la pràctica de motociclisme de muntanya. En
aquesta delimitació s’han d’indicar els enllaços existents amb les àrees
referides a l’article anterior.

Article 2

2.2 A efectes d’aquest Decret s’entén per:

f) Camins de bast, els antics camins aptes per al pas d’animals de càrrega i no aptes actualment per a la circulació de vehicles de quatre rodes

10.2 S’exceptuen d’aquesta limitació:

a) Els vehicles participants en competicions esportives autoritzades o que practiquen activitats esportives o de lleure en àrees destinades a aquestes pràctiques

Si hi ha voluntat política, tal com es desprèn del debat Parlamentari, tot pot ser possible i molt i molt fàcil, no cal modificar res, solament cal aprofitar (amb bona voluntat) el què tenim…

Actualment ja hi han bastants àrees aprovades …

2/Creiem que la senyalització tradicional no cal i no convé és cara, te importants impactes i és difícil i cara de mantenir…

Es pot fàcilment aprofitar l’alt nivell tecnològic actual a Catalunya: Per una banda l’excel·lent Cartografia de l’ICC i per l’altre, l’alt nivell de les empreses catalanes relacionades amb els software de navegació/localització i fabricació dels aparells GPS… Podem saber fàcilment per on podem i per on no cal, les zones fràgils, zones possibles, àrees, enllaços, parcs, etc. etc.

3/La Targeta Verda és un document què lliura la Federació, (com si fos una llicència). Aquí solament es demana de l’Administració catalana que la reconegui i doni suport, igual que ja fa amb les llicències Federatives de Competició…

Ara si, som-hi

salutacions

Jaume Mimó